Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Mustad Autoline AS er innstilt på å drive sin virksomhet med integritet, i tråd med menneskerettighetene og med det formål å bidra til en bærekraftig utvikling.

1. ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan selskaper håndterer disse forholdene. Mustad er omfattet av loven, jf. åpenhetsloven §§ 2 og 3. I tråd med åpenhetsloven § 5, publiserer derfor Mustad Autoline denne redegjørelsen av sine aktsomhetsvurderinger.

Redegjørelsen tar utgangspunkt i siste regnskapsår, det vil si perioden fra 1. januar – 31. desember 2022. Ettersom loven først trådte i kraft 1. juli 2022, vil imidlertid denne første redegjørelsen knytte seg til arbeid etter denne datoen. Selv om redegjørelsen tar utgangspunkt i siste regnskapsår, skal den også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Mustad ser det derfor som fornuftig å redegjøre noe for det videre arbeidet med aktsomhetsvurderingene i 2023, gitt den korte tiden siden lovens iverksettelse.

I punkt 2 beskrives nærmere Mustad sin organisering, samt retningslinjer og rutiner for håndtering av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I punkt 3 redegjøres for gjennomføringen av aktsomhetsvurderingen og funn. I punkt 4 opplyses om gjennomførte og planlagte tiltak knyttet til aktsomhetsvurderingen.

2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN OG OPPFØLGING AV ÅPENHETSLOVEN

2.1 Generell beskrivelse av virksomheten

Mustad Autoline er en syv generasjoner familiebedrift med historie tilbake til 1832. Mustad Autoline utvikler og produserer automatisert dekksutstyr for linefiske som er kjent over hele verden for solid kvalitet. De viktigste faktorene for å oppnå dette er kvalitetskontroll og høykompetente medarbeidere. Hovedkomponentene i et Autoline System består av bl.a. en egnemaskin som egner krok og setter line, en hale enhet som haler linen om bord i båten, en kroksplitte og magasiner for lagring av linebruket. Mustad Autoline produkter utvikles og produseres i hovedsak inn-house på Gjøvik. Mustad Autoline er et norskregistrert selskap med selvstendige salgskontor i USA, Canada og Island.

2.2 Forankring av arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vårt arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger er forankret internt bl.a. i styrets vedtak om å arbeide i tråd med åpenhetsloven.

Mustad Autoline jobber allerede med ansvarlig innkjøp som en del av vår strategi. Alle våre forretningsforbindelser må signere våre etiske retningslinjer, Mustad Autolines Code of Conduct, og det foretas regelmessige risikovurderinger og revisjon av våre kunder og leverandører. Mustad Autoline jobber i hovedsak med europeiske leverandører i tillegg til Korea, USA og to leverandører i Kina.

Når det gjelder leverandørkjeden, har Mustad Autoline implementert retningslinjer for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Disse beskriver hvordan Mustad skal kartlegge sin leverandørkjede for å identifisere og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Deretter beskriver retningslinjer hvordan eventuelle funn skal følges opp for å forhindre og redusere slike konsekvenser. Det er videre utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører som selskapet arbeider med å implementere i leverandørkjeden. Gjennom disse retningslinjene er leverandøren forpliktet til å overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og til å pålegge enhver underleverandør tilsvarende forpliktelser. Leverandøren er pålagt å rapportere om potensielle og faktiske negative konsekvenser, og dersom noen potensielle eller faktiske negative konsekvenser oppdages, har Mustad Autoline mulighet til å kreve at det iverksettes tiltak fra leverandøren for å rette opp situasjonen. Mustad Autoline ønsker en partnerskapstilnærming i forhold til leverandører ved å proaktivt søke kontinuerlig forbedring fra leverandørenes side, men Mustad Autoline har rett til å heve kontrakten uten ytterligere begrunnelse utover brudd på de etiske retningslinjene.

Internt hos Mustad Autoline foreligger det rutiner knyttet til HMS og øvrige arbeidsvilkår for ansatte.

Oppfølgingsansvaret om åpenhetsloven er lagt til vår Supply Chain Manager. Ved ønske om mer informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven kontakt oss på mail@mustadautoline.com.

3. GJENNOMFØRT AKTSOMHETSVURDERING

Mustad har gjennomført aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven § 4. Nedenfor redegjøres for metode for gjennomførte aktsomhetsvurderinger og funn i aktsomhetsvurderingen.

3.1. Metode for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

Mustad har i løpet av 2022 utarbeide interne rutiner og metoder for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i tråd med OCED sine retningslinjer.

Mustad Autoline har i gjennomføringen av sine aktsomhetsvurderinger tatt utgangspunkt i eksisterende interne kvalitetssikringssystemer for leverandører. Videre tiltak hvor det innhentes ytterligere informasjon fra leverandørene igjennom egne egenevalueringsskjema med blant annet spørsmål om HMS, arbeidsvilkår og forhold til åpenhetsloven vil bli fulgt opp i løpet av høsten 2023 og 2024.

I etterkant av utsendelsen utarbeider vi en overordnet kartlegging av leverandører, i tråd med de interne retningslinjer for aktsomhetsvurderinger. I analysen vurderes leverandører ut fra størrelsen på innkjøpene, hvilket land og bransje leverandøren tilhører og om leverandøren selv er omfattet av åpenhetsloven.

3.2. Funn i aktsomhetsvurderingen

Mustad har ved sin gjennomgang ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller risikoer knyttet til egen virksomhet. Selskapet følger gjeldende arbeidsmiljølovgivning i Norge.

Mustad Autoline har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeidsmiljø i leverandørkjeden i de aktsomhetsvurderinger som er gjort per nå. Mustad har identifisert enkelte leverandører med høyere risiko enn de øvrige leverandørene.

Mustad Autoline vil i det videre gjøre en nærmere vurdering av de leverandører med høyere risiko basert på den innledende analysen. Behov for mer informasjon og eventuelle tiltak vil vurderes konkret knyttet til den enkelte leverandør.

4. GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE TILTAK FOR OPPFØLGING AV AKTSOMHETSVURDERINGEN

Mustad Autoline har utformet egne rutiner for vurdering av videre tiltak dersom det oppdages negative konsekvenser, faktiske eller potensielle, for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Gitt funnene i aktsomhetsvurderingen, er det per i dag ikke iverksatt konkrete tiltak mot spesifikke leverandører.

Vi vil følge med på at de selskapene som er omfattet av åpenhetsloven publiserer sine redegjørelser og eventuelt etterspørre ytterligere informasjon. I de landene og bransjene som vurderes som mer risikofylt vil vi i løpet av 2023 og 2024 innhente ytterligere informasjon om selskapet, driften o.l. Det er utviklet et spørreskjema som vil brukes i den videre kartleggingen av leverandørkjeden og bidra til å øke kjennskapen til egen leverandørkjede og avdekke mer konkret risiko.

Mustad Autoline har også utarbeidet en egen Supplier Code of Conduct som implementeres i leverandørkjeden. Disse klargjør bedriftens forventninger til leverandører og forenkler innhenting av informasjon i forbindelse med aktsomhetsvurderinger.

Mustad vurderer løpende ytterligere tiltak i 2023 og 2024.

Styregodkjent dato: 29/06/23